भारत की प्रथम भारतीय महिला चेयरपर्सन ऑफ़ एयरलाइन का क्या नाम था?

A. पद्मा बंदोपाध्याय
B. सुषमा चावला
C. दुर्बा बेनर्जी
D. पुनीत अरोड़ा

Correct Answer is B. सुषमा चावला

Report error | भारत में प्रथम महिला

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *